lu.se

Industriell Produktion

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

FLINTSTONE:s första skärverktyg är provade

2017-12-15

Kateryna (Kate) Slipchenko vid svarven där screeningtester görs på nya cBN-baserade skär.

FLINTSTONE har nu pågått i 22 månader och därmed nästan nått halvvägs. Projekt ingår i EU:s satsning Horizon 2020. Projektets mål är att finna ersättningslösningar för de extremt viktiga grundämnena volfram och kobolt som används i våra skärverktyg. Under de senaste 50 åren har hårdmetall, d.v.s. en komposit bestående av WC och Co dominerat som verktygsmaterial inom tillverkningsindustrin. Båda dessa råvaror är s.k. kritiska råvaror för EU. EU konsumerar 15 gånger mer av dessa råvaror per år än våra tillgångar. Idag dominerar Kina totalt tillgången på volfram samtidigt som man äger den största koboltgruvan i Kongo. Inom projektet har hittills 30 nya materialsystem studerats som väsentligen bygger på den superhårda fasen kubisk bornitrid (cBN). Ca 150 olika varianter av skär har tillverkats med olika typer av bindemedel och under olika processförhållanden avseende tryck och sintringstemperatur. De nya skärmaterialen är framtagna för att kunna fungera vid bearbetning av primärt austenitiska material. Erhållen prestanda jämförs med de etablerade verktygsmaterialen på marknaden som baseras på kritiska råvaror, d.v.s. belagd hårdmetall. Ett betydande antal referenstester har gjorts med olika hårdmetallskär från olika leverantörer i syfte att få en rättvisande bild. Efter screeningstester kommer de bästa systemen att välja ut för mer ingående studier.

Läs mer i Nyhetsbrevet