lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Tillverkningssystem

Området produktionsteknik omfattar primärt alla aktiviteter och utrustningar som behövs för att förädla en materialråvara till en användbar produkt och att återvinna hela eller delar av produkten till ny användbar råvara eller komponent. När dessa aktiviteter och utrustningar länkas samman med styr-, automations- och materialhanteringsutrustning och människor, som ska hantera dessa utrusningar, bildas ett tillverkningssystem. De grundläggande byggstenarna, dvs. maskinerna, verktygen, materialen och operatörerna, tillsammans med strategierna för att designa och konfigurera tillverkningssystemen avgör vilken prestanda tillverkningssystemet kan leverera. Prestandan påverkas både av vilka hur snabbt olika utrustningar kan bearbeta och ställas om, och vilka förluster som uppkommer p.g.a. olika tekniska, kompetensrelaterade och planeringsmässiga problem som uppstår. Ett produktionssystem är en komplex integration av olika komponenter och för att utveckla prestanda och ekonomisk lönsamhet hos ett produktionssystem krävs beslutsstöd som integrerar de ekonomiska effekterna av produktionssystemets prestanda. Forskningen inom området Tillverkningssystem fokuserar på att baserat på en prestandadriven tillverkningskostnadsmodell utveckla beslutsunderlag för att identifiera och analysera vilka utvecklingsinsatser som ger bäst ekonomiskt utfall. Med hjälp av utveckling av olika tillverkningsekonomiska simuleringsverktyg går det att ställa olika utvecklingsscenarier mot varandra för att jämföra de ekonomiska effekterna av dem.

Exempel på forskningsaktiviteter är utveckling och anpassning av datainsamling och kostnadsanalys för verktygstillverkning, i sågverksbranschen och i fordonsbranschen samt utveckling av beslutsstödsmodeller vid produktionslokalisering, sourcing och prissättning.

Kontaktlänkar

Prof Jan-Eric Ståhl

Docent Carin Andersson